Ločevanje odpadkov

Zbiranje smeti

Način zbiranja odpadkov v občini

Podjetje Simbio d. o. o., zagotavlja celovito ravnanje z odpadki – javno službo zbiranja in odvoza odpadkov. Zbira vse vrste komunalnih odpadkov:

Vsi odpadki, ki jih zbere Simbio, se na RCERO obdelajo in predelajo do te mere, da ne škodujejo okolju.

Odpadna kovinska in plastična embalaža se presortira po posameznih vrstah materialov in nato preda pooblaščenim družbam za prevzem embalaže, ki to embalažo predajo v reciklažo.

V reciklažo se predata tudi papir in steklo. Biološki odpadki se kompostirajo v kompostarni RCERO. Iz njih nastane kompost. Uporaba v kmetijstvu ni možna, občani pa ga s predhodno najavo brezplačno prejmejo in uporabijo kot gnojilo okrasnih rastlin v stanovanjskih ali poslovnih stavbah, na vrtovih, v vrtnarijah in drevesnicah ter na zemljiščih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu in rekreaciji.

Nevarne odpadke se začasno skladišči in preda pooblaščenim prevzemnikom za uničenje, kosovni se razstavijo v objektu za demontažo odpadkov, mešani komunalni odpadki pa se mehansko in biološko obdelajo v objektu MBO.

Po obdelavi se ločijo na lahko in težko frakcijo. Lahka frakcija se nato termično obdela v Toplarni Celje, s čimer se zmanjša njen volumen, energija, ki se ob tem sprosti, pa se uporabi za soproizvodnjo toplote in električne energije. Težka frakcija se odloži na odlagališče preostanka odpadkov.

Ekološki otok

Ekološki otok ali zbiralnica za ločeno zbiranje odpadkov je prostor v naselju, kjer se ločeno zbirajo tisti odpadki iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in ponovno uporabo. Na ekološkem otoku stojijo trije zabojniki: eden za steklo, drugi za papir in tretji za embalažo (pločevinke, plastenke, tetrapak ...). Zabojniki so različnih velikosti, in sicer 1100- in 1800-litrski. Za lažje ločevanje so zabojniki različnih barv oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za steklo, rdeča za papir ter modra za embalažo. V vseh občinah, v katerih Simbio skrbi za odvoz odpadkov, je ekoloških otokov več kot 650, od tega 30 samo v Občini Polzela. Če želite poiskati ekološki otok najbliže vašemu domu, lahko v aplikacijo na spletni strani www.simbio.si odtipkate svoj naslov in izpisali se bodo najbližji ekootoki. V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku poln, ga lahko spraznijo še pred rednim odvozom. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16. Zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat« Zaradi dobrih rezultatov zbiranja odpadne embalaže na poskusnih območjih so vsem gospodinjstvom v celotni regiji, kjer opravljajo javno službo zbiranja in odvoza odpadkov, dostavili zabojnike z rumenim pokrovom za zbiranje odpadne embalaže. Tako povzročiteljem odpadkov ni potrebno nositi ločeno zbrano embalažo do ekootokov, ampak jo lahko preprosto odvržete v zabojnik pred hišo oz. blokom. Storitev ravnanja z odpadki se zaradi te novosti ni spremenila, odvoz odpadne embalaže pa poteka izmenično z zabojnikom za mešane komunalne odpadke (enkrat tedensko 'rumeni', drugič 'zeleni' zabojnik).

Source: http://obcina.bohinj.si/index.php?id=90Watch video "zbiranje smeti"

Ločevanje odpadkov

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki je v klasifikacijskem seznamu odpadkov v Pravilniku o ravnanju z odpadki razvrščen v  eno od skupin  in ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi, zato ga  zavrže oziroma ga namerava ali mora zavreči. Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način.

Za odvoz komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica skrbi JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.. Odvažamo jih s petimi tovornjaki, dvema samonakladacema in tremi smetarskimi vozili. V občini Ilirska bistrica je 64 naselij, iz katerih se odvaža odpadke. Razdeljena so po območjih, po katerih je razvidno, kolikokrat mesečno se odvaža odpadke in glede na to je določena tudi cena odvoza.

KOLIČINE ZBRANIH IN ODLOŽENIH ODPADKOV V LETU 2014

Program ozaveščanja in informiranja javnosti o pravilnem ravnanju z odpadki

Source: http://www.kp-ilb.si/odpadki.htmlRavnanje z odpadki

Naloge dejavnosti so:

Samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov:

Občinski svet Občine Bohinj je 16.7.2009 na svoji 29. seji sprejel Odlok o razveljavitvi odloka za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bohinj. 

S tem je bila usklajena pravna podlaga za samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov. Začetek samostojnega izvajanja te službe bo predvidoma v začetku leta 2010. Hkrati s samostojnim izvajanjem te službe pripravljamo spremembe načina obračunavanja količine odpadkov, predvideno pa je tudi povečevanje količin ločeno zbranih odpadkov - tako na ekoloških otokih kot tudi z zbiranjem od vrat do vrat. Ker je za spremembe potreben čas, izvedba samostojnega zbiranja pa nam bo poleg časa pobrala tudi precej energije, ne pričakujte takojšnjih sprememb. Te bodo postopne, o njih pa boste ustrezno sproti obveščeni.

Navodila za ločevanje odpadkov:

Izobraževalni eko film o reciklaži odpadne embalaže pa je na voljo na naslednji povezavi:

Seznam zbirnih centrov, ki so v sistemu družbe Slopak in v katerih je mogoče oddati ločeno zbrane odpadke, je na voljo na naslednji povezavi:

Source: http://www.polzela.si/obcina/nacinzbiranjaodpadkov

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed